Arkiv


Fotograf: Oscar Mattson

En studie i Forum

Publicerad:
27 november, 2015

I tre år har Gustav Sjöblom forskat om Forum för transportinnovation. Nu kommer rapporten. Ibland är den kritisk, ibland är den förstående. Själv är han ofta imponerad.
– Forumet är unikt. Jag har inte hittat något annat exempel där så många olika aktörer inom en hel samhällssektor samverkar på strategisk nivå.


Horisont 2020

Horisont 2020 - bättre för några, sämre för andra

Publicerad:
4 november, 2015

Analysföretaget Oxford Research har på uppdrag av Forum för transportinnovation, undersökt vad de svenska transportaktörer som deltar utlysningar inom det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020 anser om sin medverkan. 

Bättre och sämre är den enklaste sammanfattningen.

Resultaten redovisades under ett seminarium som även gick att följa direkt via webben. En sändning som även går att se i efterhand.


Seminarium om smarta, gröna och integrerade transporter

Publicerad:
14 oktober, 2015

Forum för transportinnovation bjuder in till ett seminarium om de svenska transportaktörernas uppfattningar om första utlysningen för Smarta, gröna och integrerade transporter inom det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020. Oxford Research har på uppdrag av Forum intervjuat ett tjugotal svenska företag, universitet, forskningsinstitut och offentliga aktörer och sammanställt deras syn på programmet.


Gigantisk europeisk järnvägssatsning snart igång

Publicerad:
1 juni, 2015

I flera år har järnvägs-Sverige väntat på att EU:s stora forskningssatsning Shift2Rail ska komma igång. De första utlysningarna kommer sannolikt under hösten och därför samlade Forum för transportinnovation branschen till ett informationsmöte i mitten av maj.

Inom ramen för forskningsprogrammet Shift2Rail ska EU tillsammans med europeisk industri och myndigheter satsa omkring 8 miljarder kronor. Målet är tydligt; mer last ska upp på järnvägen vilket i sin tur ska stärka den europeiska konkurrenskraften. 

Nedbrutet i detaljer handlar det om att öka kapaciteten, göra trafiken mer tillförlitlig samtidigt som kostnaderna ska sänkas dramatisk.

 Programstarten är försenad men tanken är att de första utlysningarna ska ut i höst vilket skulle betyda att den konkreta arbetet ska kunna starta under det andra kvartalet 2016. 

Fortfarande är dock frågorna fler än svaren för de myndigheter, företag och lärosäten som vill vara med i satsningen. För att bringa lite mer klarhet i frågan anordnade Forum för transportinnovation ett informationsmöte i mitten av maj.


Karin Svensson Smith

Dagens fossilekonomi ska bli till en bioekonomi

Publicerad:
16 februari, 2015

Dagens transportpolitiska debatt handlar oftast om vad vi inte ska göra. 
Det hävdade Karin Svensson Smith under sitt tal vid Forumets rådsmöte.
Hon vill istället fokusera på vad som är möjligt att åstadkomma.

Karin Svensson Smith är ordförande i riksdagens trafikutskott. En post som ger henne ett stort inflyttande över vilken väg Sverige ska välja för framtidens transporter. En del i uppdraget är därför att möta branschen för att lyssna på deras synpunkter.

Därför var hon inbjuden att närvara och tala vid Forumet för innovations rådsmöte i början av februari. 
I sitt tal hävdade hon att hon i sin nuvarande roll vill verka för breda blocköverskridande överenskommelser som håller oavsett kommande valresultat. 
– Utmaningen är att klara av att både bekämpa arbetslösheten och minimera klimatpåverkan. För att klara det krävs långsiktighet. 


Samlastning i Gamla Stan, Stockholm

Nya samarbeten största vinsten

Publicerad:
14 januari, 2015

Forumets färdplan Citylogistik – Godstransporter i urbana områden resulterade inte i några färdiga lösningar eller förslag.
– Vi lyckades med något viktigare. För första gången började olika aktörer diskutera, nu börjar det ge effekt ute i kommunerna, säger Maria Lindholm på Closer och ansvarig för projektet. 

När färdplanen Citylogistik  – Godstransporter i urbana områden i början av 2014 presenterades för Forumets styrelse fick arbetsgruppen en rad frågor om varför de inte hade med en konkret lista med åtgärder. Synpunker som Maria Lindholm, som var ansvarig för arbetet med färdplanen, säger sig förstå. 

–  För första gången lyckades vi samla en lång rad olika aktörer för att diskutera frågan. Det har lett till att vi idag har en samsyn om att de finns stora brister när det gäller transporter i städer. 


Stena Germanica blir ett av de första större fartygen som går på metanol

Tuffare miljökrav för sjöfarten

Publicerad:
1 januari, 2015

Den 1 januari 2015 skärptes miljökraven för fartyg som trafikerar svenska vatten. Mängden svavel i bränslet måste minskas radikalt.
 Att vi successivt får tuffare miljökrav förstår vi. Däremot har vi svårt att acceptera att nya regler införs utan någon som helst konsekvensanalys, säger Harry Robertsson som är teknisk direktör på Stena Rederi AB.

Världens fartyg körs som regel på en tung eldningsolja som innehåller höga halter av svavel. Det gör att sjöfarten är en av de större källorna för utsläpp av svaveldioxid. Att det påverkar människors hälsa och sänker PH-halten i havet är det få som ifrågasätter. 

Idag får de fartyg som trafikerar världshaven använda ett bränsle som innehåller upp till 3,5 procent svavel. I Östersjön och Nordsjön har villkoren varit tuffare, fram till årskiftet var gränsen en procent.

Nu har reglerna skärpts ytterligare. Från och med i år får fartyg som trafikerar Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen men även längs Nordamerikas och Puerto Ricos kuster endast använda bränsle med en svavelhalt under 0,1 procent. Beslutet antogs 2008 av FN:s sjöfartsorgan IMO och blev ett EU-direktiv 2012.


En trave till minskar utsläppen

Imponerande besparingar

Publicerad:
19 december, 2014

Enligt Forumets färdplan HTC Väg är längre och tyngre fordon ett effektivt sätt att minska både transportsektorns miljöbelastning och dess vägslitage. Det stämmer även i praktiken, beviset finns i form av en extralång Volvo FH16. Efter fem år i tjänst går den nu i pension.

2009 påbörjades ett projekt inom skogsindustrin för att se om det var möjligt att minska timmerbilarnas miljöbelastning. Genom att göra en timmerbil längre kunde den få med en med extra trave på varje resa.


En resa kräver består oftast av flera delar, därför måste de olika trafikledningarna samordnas

Samordnad trafikledning nyckel för att göra resan till en helhet

Publicerad:
17 december, 2014

Det är först när alla delar av en resa blir till en fungerande helhet som transporter kan bli effektiva och hållbara. Det är budskapet i färdplanen ”Trafikledning för alla trafikslag”. För att komma dit behövs både informationsutbyte och ett ökat samarbete mellan alla olika trafikslag och aktörer. 

Dagens transportsystem är komplext. Oberoende om det är en resa eller godstransport krävs den ofta flera olika transportörer. Dessutom är både myndigheter, statliga bolag och privata företag av alla storlekar inblandade. Det hjälper inte om vart och ett av inblandade trafikslag gör sin del av jobbet perfekt. För att helheten, både med tanke på tid, ekonomi och miljö, ska bli bra krävs att alla delar samverkar.

Styrelsemöte

Publicerad:
18 november, 2014
tisdag, 18 november, 2014
Plats: 
VINNOVA
Tid: 
09.00 – 13.00

Styrelsemöte Forum 9-13 inkl lunch


Längre fordon ger lägre utsläpp

Publicerad:
15 oktober, 2014

Det låter som en paradox; med längre och tyngre lastbilsekipage på våra vägar kan vi få en bättre miljö och dessutom spara stora summor pengar. Att det ändå är möjligt visar  den färdplan om fordon med högre kapacitet som en arbetsgrupp har utarbetat på uppdrag av Forum för innovation inom transportsektorn.
Sverige och Finland är undantagen inom EU. Här är det tillåtet att köra lastbilsekipage som är betydligt tyngre och längre än i de övriga europeiska länderna. Enligt dagens regler kan de vara upp till 25,25 meter med en maxvikt på 60 ton. I unionen i övrigt får de vara som mest 18,75 meter och väga max 40 ton.

Längre godståg mest av allt ett organisatoriskt problem

Publicerad:
14 oktober, 2014

Det är tekniskt möjligt att köra tåg som är upp till hundra meter längre än dagens. Hindren är framförallt organisatoriska. Det är tekniskt möjligt att trafikera godståg som är längre än 630 meter, men det finns en rad organisatoriska hinder. Detta konstaterar VTI efter att ha genomfört ett demonstrationsförsök där ett 730 meter långt godståg kördes från Gävle till Malmö.

Hearing om tyngre fordon

Publicerad:
13 oktober, 2014

Intresset för HTC-fordon ökar. Ett tecken på det är att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i augusti bjöd in till en hearing om tyngre fordon på det allmänna vägnätet. – För att uppnå regeringens mål om ett transporteffektivt samhälle vill vi tillåta tyngre fordon på det allmänna vägnätet. På sikt bör hela det allmänna vägnätet kunna trafikeras av fordonskombinationer med en bruttovikt på upp till 74 ton, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd under hearingen.

Forums årsmöte 17 feb 2014

Publicerad:
18 februari, 2014

Den 17 februari samlade Forum sina medlemmar och genomförde årsmötet. Det var ca 50-talet deltagare osm lyssnade på flera intressanta föredrag. Alla presentationerna som framfördes finner ni för nedladdning här på startsidan längst till höger.

Sidor