Forums färdplaner

Forums färdplaner

En av de viktigaste uppgifterna för Forumet är att utarbeta färdplaner inom områden som har stor betydelse för transportsektorn. Det kan handla om att undersöka förutsättningarna för en storskalig elektrifiering av vägtransporter, om hur nya bränslen ska kunna utvecklas eller om hur framtidens bussystem ska se ut.
Färdplanerna utarbetas av aktörer från olika delar av transportsystemet. Målet är att varje grupp ska utarbeta en rapport som belyser respektive område ur en lång rad synvinklar samtidig som de ska peka ut problem och möjligheter samt hur vägen framåt ser ut.
Sedan starten har arbetsgrupper inom Forumet avslutat arbetet med sju färdplaner. Just nu pågår arbete med ytterligare fyra färdplaner.
Här är en kort presentation av alla färdplaner som initierats av Forumet. Vill du läsa mer har vi samlat artiklar om våra färdplaner här.
 
Färdplaner - avslutade

Elektrifiering av vägtransporter

Elektrifiering av vägtransporter är ett globalt utvecklingsområde med många drivande aktörer. Målet är att öka sektorn energieffektivitet och hitta hållbara energibärare.
För personbilar och kollektivtrafik i stadsmiljö utvecklas elektrifierade lösningar. Om elektriska vägar ska kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen måste även den tunga godstrafiken vara med. Genom etablerade samverkansformer har svensk industri stora möjligheter att internationellt ta täten inom detta område.
Vi drar även fördel av att vår fordons-, energi- och telekomindustrin ligger långt framme inom flertalet av de teknikområden som krävs för att kunna elektrifiera vägtransporter.
En sådan satsning kan bidra till att uppfylla samhällets transportpolitiska mål, men även påverka svensk industri på ett positivt sätt.

Framtidens bussystem

Effektiva kollektivtrafiklösningar är en förutsättning för ett hållbart transportsystem. Urbaniseringen, i både Sverige och internationellt, ökar kraven på lösningar för transporter i städer. Busstransporter har potentialen att till begränsad kostnad utveckla effektivare kollektivtrafik.
Historiskt sett har lite gjorts för att utveckla kapaciteten i busstrafiken. Först under senare år har bussystem med separata körfält fått spridning. Ett effektivt framtida bussystem måste erbjuda bättre service än tidigare.
Forumet har därför tagit fram en färdplan som bidrar till att placera Sverige i framkant inom detta område. En av målsättningarna är att förbereda för storskaliga försök.

 

En viktig del av framtidens transportsystem måste baseras på väl fungerande järnvägsförbindelser för långväga personresor. Det finns stor potential i att öka tågets attraktivitet, sänka kostnaderna, öka dess användbarhet på befintliga spår och minska energianvändningen. Området berör ett transporteffektivt utnyttjande av fordon, farkoster och infrastruktur. Inom ramen för projektet ”Gröna tåget” har ett koncept utvecklats med idéer och tekniska lösningar för att utveckla snabbtåg i nordiskt klimat. Via konceptet presenteras ett antal funktionskrav för framtidens tåg och som ett komplement till paneuropeiska standarder.
Färdplanearbete fokuserar på införande av lösningar för en förbättrad aerodynamik, snabbare acceleration, kortare restid och minskad energianvändning.

Trafikledning

Information - och de sätt på vilket denna tillhandahålls och används - är centralt för att öka transporteffektiviteten. Olika delar av transportsektorn har kommit olika långt i hur information används. Ett exempel är det sätt på vilket trafiken styrs. På europeisk nivå pågår ett utvecklingsarbete, där målet är att etablera gemensamma styrsystem inom olika trafikslag.
Ett syfte med färdplanen är att visa hur lösningar för trafikledning kan användas trafikslagsövergripande, hur de kan delas mellan trafikslag men även visa på vilka fördelar en samordning kan ge. Ett annat syfte är att utveckla trafikledningssystemen inom varje trafikslag samt effektivisera transporter runt noder/hot spots.
Om kunskapsöverföringen mellan trafikslagen utvecklas - och kunskap samutnyttjas i högre grad - kan det stärka svensk industri och svenska tjänsteutövare.

HCT Väg

Via High Capacity Transport (HCT) införs fordon med högre kapacitet, det vill säga längre och tyngre fordon med ökad volym. Därmed kan befintlig kapacitet tas bättre tillvara genom en mer rationellt användning av infrastrukturen. Samtidigt minskar behovet av investeringar i ny infrastruktur.
Området har kopplingar till transporteffektivt utnyttjande av fordon, farkoster och infrastruktur samt energieffektivitet och hållbara drivlinor.
High Capacity Transport ger produktivitetsökningar i industrin, lägre energianvändning per fraktat ton gods och lägre utsläpp av framför allt koldioxid.
HCT kan stärka svensk konkurrenskraft, bland annat genom att bidra till kostnadseffektivare transporter, särskilt för den transportintensiva skogs- och gruvnäringen. HCT kan även vara ett framtida exportområde för svensk fordonsindustri.

HCT Järnväg

Järnvägens låga energiförbrukning gör att näringslivet efterfrågar fler tågtransporter och intermodala lösningar. Branschen har dock inte alltid kunnat leverera tillräckligt effektiva och högkvalitativa lösningar.
Att utveckla järnvägstransporter handlar både om organisation och teknik. Sverige har varit ett föregångsland i avregleringen av järnvägen, som ska ge en effektivare organisation och ökad marknadsanpassning.
Gröna effektiva godståg kan öka kapaciteten genom att ta "mer last på vagnen och fler vagnar i tåget". Dessutom kan infrastrukturen utnyttjas bättre med effektivare planering och högre kvalitet på transporterna. Området har kopplingar till transporteffektivt utnyttjande av fordon, farkoster och infrastruktur samt energieffektivitet och hållbara drivlinor.

Drivkraft för innovation på en avreglerad järnvägsmarknad

Forum har identifierat innovation som ett centralt område för att transportsektorn ska kunna möta framtidens utmaningar. Den institutionella strukturen måste formas på ett sätt så att företag, myndigheter, andra organisationer och individer har incitament att vara innovativa.
Järnvägen är ett område där innovation kan få stor betydelse. Avregleringen har gett nya förutsättningar. En av utmaningarna är att en mängd aktörer ska samverka i ett system där de institutionella förutsättningarna och spelreglerna inte är tydliga. Otydliga spelregler innebär högre risker och kan utmynna i uteblivna investeringar.

Uppkopplade och samverkande transporter

Att våra fordon kommer att vara uppkopplade mot internet men även direkt mot varandra är en framtidsförutsägelse som få misstror. Utvecklingen går odiskutabelt i den riktningen, det stor genomslaget beräknas komma när den femte generationens mobilnät lanseras inom några år.
Förändringen kommer även att revolutionera transportsektorn. När alla fordon som rullar på våra vägar ropar hej här är jag blir effektiviteten bättre, säkerheten ökar samtidigt som miljöpåverkan minskar.
Även för Forum för innovationer inom transportsektorn är olika typer av IT-lösningar viktiga. Alla olika färdplaner som Forumet initierar måste på ett eller annat sätt hantera frågan. Ämnet är dock komplext vilket gör att alla arbetsgrupper inte kan ha egen kompetens inom området. Därför har Forumet tagit fram en speciell färdplan för IT-området. När den är klar ska alla andra färdplaner kunna luta sig emot den.
Forumet har därför tagit fram en speciell färdplan för IT-området som alla andra färdplaner kan luta sig emot. Arbetet med färdplanen har skett med medlemmar från fordonssektorn, myndigheter och telekomindustrin.

Citylogistik

Citylogistik handlar om att hitta fungerande former för godstransporter i staden. Målet är att transporter ska stödja en ekonomisk, social och kulturell utvecklingen utan negativa effekter i form av trafikstockning, buller och miljöpåverkan. Utmaningen är att i hitta lösningar som hanterar både ett ökat transportbehov och människors ökande krav på utrymme för boende, arbets- och mötesplatser.
Intresset för frågan har ökar under de senaste åren vilket har fått allt fler intressenter att engagera sig. Kraven på området citylogistik blir samtidigt större i takt med att våra städer fortsätter att växa. Effektivare godstransporter är en förutsättning om staden ska kunna bidra med en ekonomisk tillväxt.

Färdplanen Citylogistik presenterar en rad problem men även möjligheter både på kort, medellång och lång sikt. En grundförutsättning för att hitta positiva lösningar är att myndigheterna tar en mer aktiv roll.

Färdplaner - pågående

Nya bränslen

Alternativa bränslen har under lång tid varit ett av de mest omdiskuterade utvecklingsområdena i transportsektorn. Det är framför allt sektorns starka fossilberoende - och de miljökonsekvenser detta beroende ger - som driver på frågan. Område är tydligt kopplat till hur vi ska skapa en öka energieffektivitet med hållbara energibärare.
Det är främst inom vägtransporter som alternativa bränslen diskuterats. Nya regler för svavelutsläpp i Östersjön har dock gjort att bränslefrågan aktualiserats även inom sjöfarten. Forum har därför initierat ett färdplanearbete som - med utgångspunkt i sjöfartens behov - driver frågan om metanol som bränsle.

Kollektivtrafik som grundprincip i samhällsplaneringen

En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart transportsystem men även för att utveckla attraktiva städer och regioner. För att realisera kollektivtrafikens potential behövs en samhällsplanering där kollektivtrafik prioriteras på ett mer konsekvent sätt än vad som görs idag. Det kan handla om att skapa bebyggelse- och trafikstrukturer som kan ge ett stabilt resenärsunderlag och möjliggöra en snabb och effektiv kollektivtrafik till en rimlig kostnad.
Det finns mycket kunskap om vilken typ av samhälls- och bebyggelseplanering som krävs för att skapa förutsättningar för en bättre fungerande kollektivtrafik, trots det har det svårt att realisera tankarna i praktiken.
Syftet med färdplanen Kollektivtrafik är att hitta insatser som kan påskynda processen med att göra kollektivtrafik till en grundprincip i samhällsplaneringen.
Färdplan leder fram till ett antal konkreta förslag på hur vi ska kunna skapa en kollektivtrafik som bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan. För att komma dit krävs en bred samverkan, vilja, engagemang och politiskt mod. Tanken är att färdplanen ska bli ett bidrag i omställningsprocessen.