Anna Johansson, Åsa Romson och Ibrahim Baylan

Fossilfritt inte bara målet utan även det mest troliga scenariet

Publicerad:
13 april, 2016

Sveriges förutsättningar att göra energisystemet helt förnybart är de bästa tänkbara. Det hävdade tre ministrar när de presenterade regeringens arbete för fossilfria transporter och resor. 

– Det är inte bara målet, det är även det mest troliga scenariot. Alla andra alternativ är sämre, både för klimatet, för ekonomin och för tillväxten, menade energiminister Ibrahim Baylan. 

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det slog klimat- och miljöminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Anna Johansson fast när de i mitten av april presenterade regeringens pågående och kommande arbete inom området.

– Vi i har lagt ner mycket arbete på att hitta lösningar som fungerar, menade Åsa Romson samtidigt som hon erkände att vägen dit blir en utmaning.

– Att transportsektorn fortfarande är beroende av fossil energi till 80 procent gör jobbet tufft. Men vi är övertygade om att det är möjligt. Lyckas vi gör vi både oss själva och världen en tjänst. Det kommer dock att kräva att alla aktörer i samhället deltar i arbetet.

Ministrarna var noga med att betona vikten av transporter.

– Om vi skulle stoppa allt transportarbete under en enda dag skulle samhället krackelera. Därför värnar vi de tjänster som sektorn levererar men vill samtidigt verka för att de ska bli mer miljöanpassade. Det handlar bland annat om att alla olika fordon ska använda mindre energi för det arbete de utför, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

För att komma dit handlar det om att få tre olika delar att samverka, hävdade Ibrahim Baylan.

– Det första är att vi måste använda den energi vi har tillgång till på ett smartare sätt, och här öppnar de nya automatiserade fordonen fantastiska möjligheter. Det andra är elektrifieringen som i grunden är på väg att förändra förutsättningarna för personbilar. Det tredje är att vi ska fortsätta att utveckla förnybara bränslen till de tunga transporter som inte kommer att kunna elektrifieras i närtid.

Ett annat sätt att komma till rätta med de tunga transporternas klimatpåverkan och samtidigt hantera problemet att svenska åkare har svårt att konkurrera med utländska som ofta har sämre arbetsvillkor och sämre miljöprofil är, menade ministrarna, att införa en kilometerskatt. 

– Den ska inte bara ta hänsyn till hur långt fordon rullar utan även att antal andra parametrar. Det gör frågan komplex och därför räknar vi inte med att kunna få skatten på plats under den här mandatperioden, sa Anna Johansson.

Ett förslag som ligger i linje med vad Forum för transportinnovation länge har förespråkat är att tillåta längre och tyngre lastbilar. Ett första steg togs redan under 2015 när den högsta tillåtna totalvikten höjdes från 60 till 64 ton. Nu förbereds ett beslut om att tillåta fordon med en totalvikt på 74 ton.  

När det gäller drivmedel kommer skatterna både att gå upp och ner. Högre för diesel, en årlig uppskrivning med konsumentprisindex plus två procent, medan biodrivmedel föreslås få sänkt. Dessutom föreslås skatt på flygresor.

– Det har funnit en osäkerhet när det gäller stöd till biodrivmedel, inte minst sedan ett tidigare förslag som inte låg i linje med EU:s regler fick dras tillbaka. Senast den 1 januari 2017 hoppas vi att det ska finnas en långsiktigt hållbar lösning, sa Ibrahim Baylan. 

Enligt Anna Johansson räcker det inte att bara göra vägtransporterna grönare, vi måste även öka andelen gods på järnväg och på båtar.

– Tyvärr är sjöfarten ett bortglömt trafikslag. Men där finns både ledig kapacitet och en betydande utvecklingspotential. Inte bara inom oceantrafiken utan i lika hög grad på svenska vatten.

Regeringen kommer även att öka anslagen till järnvägsunderhållet. Det nya budet är 1,2 miljarder plus ett riktat stöd på 100 miljoner till landsbygdstrafik. Däremot fick vi inte veta något om hur tankarna går inom regeringen när det gäller höghastighetståg. 

I övrigt meddelades att regeringen höjer anslaget för supermiljöpremien samtidigt som de inför en elbusspremie för att främja introduktionen av dessa på marknaden.  

Energimyndigheten kommer att få rollen att samordna energiomställningen i transportsektorn och laddinfrastrukturen samt ge information om laddstolpars placering. 

Som vanligt i sådan här sammanhang kommer en del av förslagen att ta omvägen via utredningar innan de blir till skarpa förslag. Några exempel är tankarna på att införa ett bonus-malus-system för lätta fordon och en idé om att energimärkning av fordon enligt samma modell som kylskåp. Andra områden som kräver en ytterligare genomgång innan de kan blir till konkret politik är hur den föreslagna vägslitageavgiften, även kallad kilometerskatten, ska utformas. Här utlovades besked innan jul. 

Även en eventuell skatt på flygresor samt hur dagens system med miljözoner ska utvecklas begravs till vidare i utredningar. 

De tre ministrar som presenterade förslagen om hur Sverige ska kunna bli ett av de första fossilfria länderna framhöll vikten av att alla aktörer inom samhället samverkar och jobbar aktivt för att minska utsläppen. Regeringen har också tillsatt en analysgrupp som har fått namnet Grön omställning. Deras uppgift är att se till att de höga klimatpolitiska ambitionerna går hand i hand med utvecklingen av ett dynamiskt näringsliv.

– Om någon för fem år sedan hade sagt att det faktiskt är fullt möjligt att skapa ett fossilfritt energisystem hade jag sagt att det är en väl optimistisk förhoppning. Nu ser vi att det är fullt möjligt.  Och inte bara det, det är det mest troliga scenariot. Alla alternativ är sämre, både för klimatet, för ekonomin och för tillväxten, menade Ibrahim Baylan.
 

Vill du se hela presskonferensen kan du gör det här:

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/

Regeringens förslag i korthet

För att nå en fossilfri fordonsflotta behöver flera saker göras.
    •    Samhället måste använda transporter smartare, inklusive en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.
    •    Fossila bränslen måste bytas ut mot hållbara bränslen, så som biodrivmedel.
    •    Transportsektorn behöver elektrifieras i högre grad.

Konkreta förslag

 • ökat anslag till järnvägsunderhållet
 • premie till fordon med mycket låga utsläpp
 • nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade bilar
 • Klimatklivet - stöd till lokala klimatinvesteringar
 • Stadsmiljöavtal som medfinansierar lokal och regionala kollektivtrafikprojekt
 • koldioxidskatt som fortsätter att styra mot förnybart
 • ökad låginblandning av biodrivmedel
 • Sänkt skatt på biodrivmedel
 • Höjd skatt på drivmedel
 • Förändrad avdragbestämmelser för HVO
 • Satsning på resfria möten i myndigheter
 • Tyngre och längre lastbilar
 • Energimyndigheten samordnar energiomställningen i transportsektorn

Förslag på utredningar

 • bonus-malus-system för lätta fordon
 • energimärkning av fordon
 • vägslitageavgift för tunga fordon
 • skatt på flygresor 
 • uppdrag att utveckla miljözonbestämmelser