Urban Karlström

Urban Karlström, Ordförande

“Samarbete mellan telekom och fordonsindustrin ett måste”

– Om vi kan få alla aktörer inom transportsektorn att dra åt samma håll kommer vi att klara framtidens utmaningar, säger Urban Karlström som är ordförande för Forum för innovation inom transportsektorn med övertygelse i rösten.

– Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen. Målet är effektiva transporter som både kan tillgodose människor och företags behov samtidigt som vi värnar miljön. Tyvärr pekar kurvorna just nu åt fel håll och därför måste vi komma igång snabbt.

Den svenska, och den globala, transportsektorn måste förändras. Idag är den i stor utsträckning beroende av fossil energi samtidigt som kostnaderna för dessa drivmedel ökar. Problembeskrivningen är inte särskilt kontroversiell. De flesta som verkar inom branschen, eller som är beroende av transporttjänster, är överens om det långsiktiga målet att skapa en sektor som både är mer effektiv samtidigt som miljön måste värnas bättre.

– Tyvärr är vi just nu på väg åt fel håll, om vi ska ha en chans att nå målen måste vi snarast vända utvecklingen, menar Urban Karlström.

Enligt honom kan ingen enskild aktör klara jobbet på egen hand. Det är bara genom samverkan som vi kan ta steg som för oss närmare målet.

Forum för innovation inom transportsektorn är, enligt Urban Karlström, en plattform där alla som vill kan vara med och utforma praktiskt fungerande lösningar.

– Det unika med Forumet, även ur ett internationellt perspektiv, är att alla delar av sektorn, både offentliga och privata, samt från samtliga trafikslag, finns representerade. Om vi kan få alla att dra åt samma håll kan vi hitta de lösningar som krävs för klara de tuffa utmaningar som vi står inför.

Lika säker som han är på vad Forumet ska åstadkomma är han på vad det inte ska vara.

– Vi ska inte skapa en ny organisation som bara ägnar sig åt att diskutera problem. Här är det konkret arbete i projektform som gäller, fokus är att nå resultat. Vi ska vara en katalysator för innovationsarbete som gör skillnad. Alla är välkomna med sina speciella kompetenser.

Forum för innovationer inom transportsektorn bildades i december 2011, bland annat som ett resultat av Ingenjörsvetenskapsakademien utredning ”Transport 2030” som presenterades tidigare samma år.

– Där blev det tydligt att det krävs ett effektivare innovationsarbete om vi ska klara framtidens utmaningar. Innovationsprocessen kan bli effektivare bara om vi kan få ett bättre samarbete mellan transportsektorns olika aktörer. Forumet skapades på initiativ av både offentliga och privata aktörer med förhoppningen att ett ökat samarbete ska göra det möjligt att förverkliga de långsiktiga målen om en mer effektiv och miljöanpassad transportnäring.

Mer konkret handlar det om att Forumet ska arbeta med ett antal strategiska områden utifrån en gemensam innovationsstrategi. Inom de olika områdena skall färdplaner tas fram och sedan skall nödvändiga projekt genomföras.

– Vi vill bygga Forumets verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Fungerande lösningar handlar inte bara om teknik, om vi ska lyckas måste vi parallellt bearbeta allt ifrån policyfrågor, regleringar till affärsmodeller, säger Urban Karlström som själv har en bred erfarenhet från olika delar av transportsektorn, har han bland annat varit generaldirektör för VTI.

Som exempel nämner Urban Karlström införandet av trängselavgifter i Stockholm. Det var först när det fanns tekniska förutsättningar, en tillämpbar lagstiftning och en politisk förankring som det var möjligt att gå från tanke till handling.

Ännu tydligare blir det om vi går tillbaka till 1950-talet, menar Urban Karlström.

– Då hade vi en mycket oroande utveckling när det gäller trafikolyckor, antalet döda ökade i samma takt som det totala trafikarbetet. Lyckligtvis enades alla, allt från fordonstillverkare till väghållare, om att trenden måste brytas. Tillsammans skapade de ett innovationssystem, även om de själva inte använde ordet, som resulterade i mängder av enskilda åtgärder under en lång följd av år som tillsammans bidrog till att vi idag har en betydligt säkrare trafikmiljö.

– Det var ett arbete som krävde en gemensam vision och hårt arbete samtidigt som alla inblandade parter hade respekt för var och ens professionalism.

Enligt Urban Karlström finns alla förutsättningar att göra om samma bravad igen. Kompetensen finns, det som hittills utgjort det största hindret är höga murar mellan olika aktörer som har försvårat ett utbyte av idéer. Forskningen måste länkas till det praktiska arbetet inom transportsektorn. Men vi behöver också prioritera bland satsningarna bättre.

– Trots att vi i Sverige brukar berömma oss för att vara duktiga på att samarbeta har transportsektorn brustit på just den punkten. Det har resulterat i att vi inte har kunnat utnyttja kraften i all den kompetens och de resurser som finns i Sverige. Gör vi det kommer vi att kunna bryta en negativ trend på samma sätt som våra företrädare gjorde på 1960-talet.

Trots allt går utvecklingen just nu mot en större samverkan mellan olika trafikslag. Bland annat har regeringen tagit ett viktigt steg genom att slå samman
Vägverket och Banverket till Trafikverket och på så sätt skapat en myndighet över trafikslagsgränser.

– Om alla som är verksamma inom tåg-, väg-, sjö- och lufttrafiken får tillfälle att mötas på en gemensam arena skapas en interaktion som leder framåt.
Samma tankegångar utgör grunden för Forumet. Vårt arbetssätt är också en egen innovationsprocess, något liknande strukturerat arbetssätt har vi aldrig haft tidigare i
Sverige.

Intresset för att vara med har varit stort, idag har Forumet ett knappt 30-tal aktiva medlemmar och fler är välkomna.

– Under hösten har vi rest runt till olika intressenter för att intressera dem för vår verksamhet. Överallt har vi fått ett varmt mottagande och idag har vi medlemmar från alla delar av transportsektorn.

Nu övergår arbetet inom Forumet från att väcka intresse till att formulera en gemensam strategi och initiera konkreta innovationsprojekt. I det arbetet är det också viktigt är att skapa internationellt samarbeten.

– Vi kan inte agera ensamma, störst framgång kommer vi att få om vi kan driva vårt innovationsarbete i samma riktning som EU.

Även om Forumet är ett långsiktigt arbete ska arbetet utvärderas redan efter två år. Har man då lyckats påbörja en process som kan leda framåt är tanken att arbetet ska fortsätta. Visar det sig att arbetssättet inte leder vidare kommer det att avslutas.

– Vi tror att vi med ett målmedvetet innovationsarbete kan förena ett långsiktigt effektivt transportsystem som kan tillgodose både privatpersoners och industrins behov samtidigt som vi klarar tuffa miljökrav. Lyckas vi inte nu kommer vi bara att skjuta problemen framför oss vilket i sin tur innebär att vi tvingas till en mer smärtsam anpassning senare.
På frågan om vilka lösningar som Urban Karlström själv ser som de mest avgörande ber han att få slippa svara.

– Mitt uppdrag är inte att förorda något eller någon, min roll är snarare att skapa ett samarbetsforum mellan olika intressenter. Klarar vi det kommer vi alla att kunna ta rejäla steg framåt. Tillsammans kan vi göra skillnad.