Testa framtiden i dagens verklighet

Publicerad:
31 maj, 2016

Om visionen om ett hållbart samhälle ska bli verklighet måste allt från klimatpåverkande utsläpp till trängsel och buller minimeras.

För att lyckas måste alla berörda parter, näringsliv, akademi och samhälle, samverka. Det var slutsatsen när representanter från alla dessa sektorer träffade infrastrukturminister Anna Johansson i Göteborg den 23 maj vid ett rundabordsamtal om framtidens innovationer. 

I Sverige är vi vid en internationell jämförelse unikt bra på att samarbeta. Det gäller inte minst transportsektorn där näringslivet, akademin och myndigheter tillsammans har skapat ett antal forum där framtidens visioner kan formeras och vara en plattform för dess förverkligande. 

Tre sådana samverkansplattformar är Closer, Forum för transportinnovation och Drive Sweden. De har lite olika inriktningar men förenas i målet att skapa ett hållbart transportsystem. Som ett led i det arbetet bjöd de i slutet av maj in infrastrukturminister Anna Johansson till ett rundabordssamtal på temat ”Innovationsområden för svenska godstransporter. Med på mötet fanns representanter från alla delar av transportsektorn.

Enigheten var stor om att ingen aktör på egen hand kan klara alla de utmaningar som finns. Men även att Sverige har helt unika förutsättningar att klara uppgiften, förutsatt att alla aktörer är med på tåget. 

Deltagarna var även överens om att allt det vi länge har talat om som framtid händer nu. Därför är det viktig att vi nu går från ord till handling. Avgörande för verklig framgång är dock att vi blir bättre på att prioritera inom vilka områden Sverige ska ta på sig ledartröjan. 

En annan förutsättning för att vi ska klara utmaningarna, och därmed skapa konkurrensfördelar, är att vi tryggar kompetensförsörjningen på alla nivåer inom sektorn. 

– Om var och en driver innovationsarbetet enbart utifrån egna tankar kommer vi inte att lyckas. För att vi ska kunna bygga ett mer hållbart samhälle måste vi bli effektivare i utvecklingsarbetet, menade Orvar Hurtig som arbetar med industri och samhällsfrågor på Ericsson.

För ett kommunikationsföretag som Ericsson har transportsektorn blivit högintressant. I takt med att allt omkring oss ska kopplas upp mot internet skapas nya affärsmöjligheter. 

– Vi uppskattar att den här typen av affärer enbart för oss kommer att vara värd omkring 100 miljarder USD år 2020. Men vi kommer inte nå dit om vi inte jobbar ihop med andra. Framförallt måste vi få tillfälle att testa våra lösningar. Och det på systemnivå i verklig miljö.

Volvo är ett av de företag som redan använder sig av avancerade kommunikationslösningar. Bland annat i en halv miljon lastbilar uppkopplade mot företagets servrar. 

– Vi behöver dock hjälp med att utnyttja den kunskap som vi får ut genom systemet. Tekniken skapar förutsättningar att utvärdera lösningar i verkliga trafiksituationer, menade Andreas Svenungsson, som arbetare på Public Affairs Volvo Group.

Önskan om att få testa nya lösningar i verkligheten var ett återkommande tema under samtalet.

Allt handlade dock inte om teknik. Även stadsutveckling var ett återkommande ämne.

– I takt med att våra storstadsområden växer har godstransporter till och från både nya och gamla stadsdelar blivit en allt större utmaning. Som fastighetsägare ägnar vi mycket tid till att fundera på hur och var vi kan bygga. Kanske kan vi bidra med centrala hubbar dit varor levereras för att på så sätt minska antalet transporter in i områdena samtidigt som det skapar möjlighet för de boende att beställa varor på nätet utan att de ska behöva vara hemma när de levereras, sa Agneta Kores, VD Stena Fastigheter i GBG AB.

Att de förtätade städer som vi nu är på väg att skapa ger upphov till nya utmaningar intygade Eva Hessman som är stadsdirektör i Göteborg. 

– Den täta staden kräver att vi utnyttjar alla ytor på ett bättre sätt. För att hitta fungerande lösningar deltar vi gärna i olika typer av testverksamhet. Men det kräver att vi har medborgarna med oss. Därför måste vi tydligt berätta vad vi vill uppnå, men även att framtidens lösningar kan komma att kräva beteendeförändringar, sa Eva Hessman, stadsdirektör Göteborg Stad.

Transporter sker dock inte bara på land. Agneta Wargsjö på Trafikverket passade därför på att tala sig varm för sjöfarten. Ett trafikslag som hon menar ofta glöms bort. Andra påpekade att Sverige inte bara består av städer.

Under rubriken ”Utveckling i ett systemperspektiv” diskuterades hur Sverige som land ska agera för att lyckas, både kommersiellt och miljömässigt. 

– De som utmärker oss är den internationellt unika samarbetsformen som vissa kallar tripel helix. Själv väljer jag ofta att beskriva det som vanligt bondförnuft.  Men vi bör fundera på om det finns områden där samarbetet mellan näringslivet, akademin och myndigheter behöver tajtas till ytterligare, och vad vi kan göra för att vi gemensamt ska ta oss framåt, sa Catharina Elmsäter-Svärd, ordförande för Drive Sweden.

Frågan om behovet av prioriteringar kom upp vid ett flertal tillfällen.

– Vi gör mycket som är bra redan idag. Kanske för mycket till och med, ska vi skapa verklig förändring måste vi bli mer noggranna när vi väljer vad vi ska göra. Och framförallt måste vi bli bättre på att välja bort saker. Nu är det dags att göra strategiska prioriteringar, och det ska vi göra utifrån de behov vi har, menade Urban Karlström, ordförande för Forum för transportinnovation. 

På frågan om vad vi bör välja att satsa våra resurser på hävdade Anna Dubois som är vicerektor på Chalmers att allt måste ske utifrån klimatutmaningen.

– Klarar vi inte den uppgiften har vi på sikt inga andra problem att hantera. 

Ett villkor för framgång är att lagstiftningen hänger med i utvecklingen, menade flera av deltagarna.  Men även att de offentliga institutionerna blir mer  öppna för experiment och att de flyttar fokus från anläggningar till funktioner.

När infrastrukturminister Anna Johansson avslutade samtalsrundan valde hon att lyfta fram att vi måste vara både snabbare, klipskare och inte minst modigare än andra. 

– Vi har alla förutsättningar, nu gäller det att vi utnyttjar dem. Regeringen har sagt att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, det är en ambition som förpliktigar. Vi har ett antal arbeten på gång som ska bidra till att nå fram, som nyindustraliseringsstrategin, stadsmiljöavtalen, cykelstrategin, intensifierat trafiksäkerhetsarbete och flygstrategin. Alla dessa arbeten kräver samverkan mellan olika aktörer och ska främja innovationer och ny teknik som leder till hållbara och smarta transporter, förbättrad arbetspendling och nya jobb. Vi har en god grund att stå på, nu gäller det att stärka och utveckla våra svenska konkurrensfördelar och samtidigt motverka ökade skillnader i livskvalitet. Visioner är bra och fyller en funktion, men det är förverkligandet som är det riktigt viktiga. 

Det som verkligen är värt att lyfta fram från mötet är den enighet som finns kring framtidens utmaningar. 

Deltagare vid Rundabordssamtal på Lindholmen Science Park den 23 maj:

Anna Johansson Infrastrukturminister

Fredrik Adolfsson, Regionutvecklingsdirektör på VGR

Eva Hessman, Stadsdirektör Göteborg Stad

Magnus Persson, Region Örebro Län

Joakim Tiseus, Chef samhällsutveckling-transport miljö och regioner, Vinnova

Agneta Wargsjö, Chef Strategisk utveckling, Trafikverket

Anna Dubois, Vicerektor, Chalmers

Mats Grundius, VD Schenker AB

Orvar Hurtig, VP Industry & Society Ericsson

Agneta Kores, VD Stena Fastigheter i GBG AB

Andreas Svenungsson, SVP Public Affairs Volvo Group

Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park

ARRANGÖRER:

Closer

Forum för transportinnovation

Drive Sweden