Våra mål

Våra mål

Sverige har ett transportsystem av hög internationell klass. Både när det gäller säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan. Det är faktorer som vi som land har stor nytta av.
Att vara bra idag räcker inte. Sektorn måste utvecklas vidare om vi ska klara de utmaningar vi står inför. I det arbetet är Forumet aktivt i idag.

Transportsektorn är ett komplext system. Ingen enskild aktör klarar av att lösa upp de övergripande problemen på egen hand.  Det är först när många delar samma vision och börjat gå i en och samma riktning som vi kan nå uppsatta mål.
Forum för innovation inom transportsektorns mål är lika enkla och tydliga som tuffa att klara. Viktigast är att bryta sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och transportarbete. Först när vi lyckas med det kan vi klara av både miljöutmaningen och stärka Sveriges konkurrenskraft.
Arbetet med att identifiera lösningar på utmaningarna sker i dialog och samarbete mellan det svenska transportsystemets alla olika aktörer.
Tillsammans tar vi fram gemensamma strategier, initierar projekt och andra utvecklingsinsatser samt främjar dialog och kunskapsutbyte. Det bidrar även till att lyfta Sveriges position inom EU. Både när det gäller policyutveckling och inom forskningsområdet. Vi vill även driva på utvecklingen i prioriterade frågor inom våra internationella nätverk. Forum medverkar därmed aktivt till att utveckla produkter och tjänster som i sin tur bidrar till att stärka Sveriges och Europas konkurrenskraft.

Forumet har identifierat tio punkter som kräver aktiva insatser om vi ska nå målet om ett hållbart transportsystem. Dessa är:

  1. Skapa en gemensam målbild för forskning och innovation inom transportområdet.
  2. Arbeta för att skapa tydliga roller och fokusering inom våra kompetensområden för att på så sätt stärka landets forsknings- och innovationsmiljöer.
  3. Verka för en ökas samverkan över sektorsgränser.
  4. Främja ett trafikslagsövergripande synsätt.
  5. Utveckla samarbeten mellan forskning- och innovationsystemets olika aktörer för att snabbare kunna nyttiggöra resultat.
  6. Verka för en stark internationell representation.
  7. Utveckla infrastruktur och organisation för demonstrations- och försöksområden.
  8. Främja innovation inom regelverk, lagstiftning, standarder och inom upphandling.
  9. Trygga kompetensförsörjning till transportsektorn.
  10. Arbeta för att skapa innovativa affärsmodeller